Υποβολή Δικαιολογητικών. Πανελλήνιες 2019

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που γνωστοποίησε, ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες (μαθητές/τριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους) των γενικών λυκείων για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων και ειδικών μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων αναπηρίας ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις γνωματεύσεις με αίτηση-δήλωση από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Α. Περιπτώσεις που απαιτούνται γνωματεύσεις για προφορική εξέταση
1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους. Η γνωμάτευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα:
– Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ),
– Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,
– Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) ή
– στα ΚΕΔΔΥ.
2. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας).
Οι μαθητές/τριες υποβάλουν γνωμάτευση, ότι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση χορηγείται από όλα τα προαναφερθέντα κέντρα. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές (περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας), ή βεβαίωση από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων (περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς).
3. Φάσμα του αυτισμού
Οι μαθητές/τριες στο φάσμα του αυτισμού έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά. Η γνωμάτευση χορηγείται και σε αυτήν την περίπτωση από τα ίδια κέντρα, τα οποία αποφασίζουν για τον τρόπο εξέτασης. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται μόνο προφορικά.
4. Αναπηρίες μόνιμες ή προσωρινές
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά. Συγκεκριμένα, υποψήφιοι:
1) με τύφλωση, σύμφωνα με το Ν.958/1979, οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες.
2) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
3) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
4) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
Για τις περιπτώσεις 1, 2, 3 απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ.
Για τη περίπτωση 4 οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
– Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
– νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
– Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή
– Δημόσιο Κέντρο Υγείας της περιοχή, από την οποία προκύπτει η αδυναμία να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση.
Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

Β. Περιπτώσεις που απαιτούνται γνωματεύσεις για γραπτή εξέταση
Οι υποψήφιοι/ες με:
1. σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω
-Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ,
2. προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό)
-Γνωμάτευση από τα ΚΕΣΥ,
3. προβλήματα επιληψίας
– Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ,
4. στο φάσμα του αυτισμού, για τους οποίους τα ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ κέντρα και τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων εισηγήθηκαν γραπτό τρόπο εξέτασης.

Γ. Διευκρινήσεις

 •  Τα ΚΕΣΥ προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.
 • Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης-γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική.
 •  Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ ισχύει ότι «όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για οποιοδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ».
 • Οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της ΔΕΔΑ, μπορούν να υποβάλλονται στα Λύκεια μέχρι τέλος Απριλίου 2019.
 •  Οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ και έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕΠΑ.
 •  Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ΔΕΝ υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Καλή επιτυχία!!

Αρθρογράφος:

International Women's Day- Ημερα της Γυναίκας. Αθλήτριες. Μαθήτριες, Καλλιτέχνες, Γυναίκες με Αναπηρία όλες σε μια εικόνα με φόντο την πόλη.

Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, άρθρα, events, δώρα και… λουλούδια αφιερωμένα στη «γυναίκα» θα κατακλύσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν όμως βιαστούμε να πούμε «Χρόνια Πολλά» στον εαυτό μας ή στις γυναίκες της ζωής μας ας θυμηθούμε, γιατί γιορτάζουμε την ημέρα αυτή.

Στις 8 Μαρτίου του 1857, εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας και του ιματισμού στις βιοτεχνίες της Ν. Υόρκης, λευκοντυμένες κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Θα πολεμήσουμε μέχρι να νικήσουμε» και «Θα γίνουμε πιο δυνατές» κινητοποιήθηκαν διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 10 ωρών (από τις 16), φωτεινές και υγιεινές αίθουσες εργασίας, άρση των φυλετικών διακρίσεων και μεροκάματα ίσα με των κλωστοϋφαντουργών και των ραφτών. Η πρώτη στην ιστορία διαδήλωση γυναικών για τη ισότητα, η οποία έληξε άδοξα και βάφτηκε στο αίμα.

Ασπρόμαυρη φωτογραφία με γυναίκες που κρατούν πλακάτ με συνθήματα όπως " Θα πολεμήσουμε μέχρι να κερδίσουμε"
Πηγή: star.gr

Από το 1900, γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκροτούν σωματεία και διεξάγουν μαχητικούς αγώνες που καταστέλλονται βίαια. Οι συνθήκες εργασίας συνέχιζαν να είναι αξιοθρήνητες. Το 1909, 15.000 γυναίκες κατέκλυσαν τους δρόμους ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς και δικαίωμα ψήφου. Η 2η μεγάλη μακροχρόνια απεργιακή κινητοποίηση που κράτησε 13 εβδομάδες με σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα», με το ψωμί να συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής. Το 1975, η 8η Μαρτίου αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως η Μέρα της Γυναίκας. Το 2014 γιορτάστηκε σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως και ορίστηκε ως αργία σε πάνω από 25.

Με την πάροδο των χρόνων όμως παρατηρείται ευτελισμός των αξιών που πρεσβεύει η συγκεκριμένη ημέρα, τόσο μέσω της εμπορευματοποίησης της όσο και μέσω της αποκλειστικής αντιμετώπισής της ως πρότυπο ομορφιάς και ερωτισμού.

Γυναίκες σε πορεία κρατώντας πανό "Women's Day"
Πηγή: koinignomi.gr

Γι’ αυτό το λόγο, ακόμη και σήμερα, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας. Υπενθυμίζει αφενός τις φυλετικές ανισότητες που βρίσκονται στο προσκήνιο και αφετέρου  τον ουσιαστικό ρόλο και τα δικαιώματα του γυναικείου φύλου, τα οποία παραγνωρίζονται και δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά.

Ας θυμηθούμε σ’ αυτό το σημείο γυναίκες-πρότυπα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, διεθνώς αναγνωρισμένες, που με τη συμβολή και την προσωπικότητά τους άλλαξαν τον κόσμο.

Michelle Obama: Η για επί οχτώ χρόνια Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ καθιερώθηκε ως η πιο ισχυρή εκπρόσωπος των γυναικών με την αυτοβιογραφία της “Becoming” να έχει μεταφραστεί σε 31 γλώσσες και να έχει πουλήσει εκατοντάδες αντίτυπα. Αποτελεί πρότυπο για κάθε γυναίκα που επιθυμεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες της.

Malala Yousafzai: Αγωνίστρια για τα δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Το 2014 απονεμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης μετά την επιβίωσή της από τρομοκρατική επίθεση. Σήμερα είναι 22 ετών και σπουδάζει στην Οξφόρδη.

Serena Williams: Αμερικανίδα τενίστρια, η οποία κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη από το 2009 στις γυναίκες, με πολυάριθμες διακρίσεις και μετάλλια. Ίδρυσε το Ταμείο Serena Williams για να «προωθήσει την ισότητα για όλους» και είναι πρέσβειρα καλής θελήσεως της των Ηνωμένων Εθνών.

Nadia Murad: Θύμα σεξουαλικής δουλείας του Ισλαμικού Κράτους έγινε  εκπρόσωπος των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Το 2018 βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για την άρνησή της να «αποδεχθεί τους κοινωνικούς κώδικες που απαιτούν από τις γυναίκες να παραμείνουν σιωπηλές από την σεξουαλική παρενόχληση που υφίστανται».

Alexandria Ocasio-Cortez: Η νεότερη γυναίκα που υπηρέτησε ποτέ στο Κογκρέσο. Η 28χρονη κατάφερε να επικρατήσει του συνυποψηφίου της, του 56χρονου Τζο Κρόουλι, ο οποίος είχε διατελέσει 10ετή θητεία. Ήταν η πρώτη φορά, σε διάστημα 14 χρόνων, που κάποιος υποψήφιος προσπάθησε να τον εκθρονίσει. Προς κατάπληξη πολλών, τα κατάφερε μία γυναίκα με τα μισά του χρόνια.

Η Ελένη Αντωνιάδου κρατά την Barbie role model της.
Πηγή: protothema.gr

Ελένη Αντωνιάδου: Η 31χρονη επιστήμονας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει διακριθεί διεθνώς στον τομέα της μεταμόσχευσης τεχνητών οργάνων, είναι επικεφαλής του οργανισμού Μεταμοσχεύσεις χωρίς Δότες, ενώ μεταξύ άλλων ασχολείται με τη βιοτεχνολογία και την αναγεννητική ιατρική. Το 2012 εντάχθηκε στην επιστημονική μονάδα της NASA και είναι η πρώτη Ελληνίδα Barbie Role Model!

Παρόλo που Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας θεσπίστηκε η 8η Μαρτίου, γυναίκες-πρότυπα ανά τον κόσμο αποδεικνύουν, ότι ανεξαρτήτως του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας, πάντα θα βρίσκεται μία αφορμή, μία πράξη, μια στίγμή για να γιορτάσουμε ως γυναίκες την πρόοδο των γυναικών εκείνων που ξεχώρισαν δύο αιώνες πριν και όσων συνεχίζουν να ξεχωρίζουν έως σήμερα..

«Τα τετραθέμελα του κόσμου τούτου: ψωμί, κρασί, φωτιά, γυναίκα…»
Νίκος Καζαντζάκης

 

Αρθρογράφος:

 

Μια κοπέλα με μακριά μαλλιά και ένα μαντίλι στο ύψος των ματιών της. Το μαντίλι είναι μακρύ και προεκτείνεται οριζόντια μπροστά της, φτάνοντας στο λογότυπο του instagram.

Το Instagram πρόσθεσε λειτουργία εναλλακτικού κειμένου! Και μάλιστα πρόσθεσε το αυτοματοποιημένο εναλλακτικό κείμενο και το προσαρμοσμένο, που ο χρήστης μπορεί να περιγράψει την φωτογραφία όπως εκείνος θέλει.

Τι είναι, όμως, το εναλλακτικό κείμενο;
Το εναλλακτικό κείμενο είναι ένας τρόπος να δοθεί η περιγραφή μιας εικόνας, διαγράμματος, πίνακα ή άλλων αντικειμένων, σε ηλεκτρονικά έγραφα, ώστε να διαβαστεί από τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χωρίς να γίνεται οπτικά αντιληπτό κατά την ανάγνωση χωρίς την χρήση αυτού του λογισμικού.

Το Instagram είναι ένα από τα πιο δημοφιλή social media με κύρια χρήση την προβολή φωτογραφιών. Εκ των πραγμάτων ετίθεντο μια παραπάνω δυσκολία και ενδεχόμενος αποκλεισμός των ανθρώπων με πρόβλημα όρασης.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Instagram “Με περισσότερους από 285.000.000 ανθρώπους στον κόσμο, οι οποίοι έχουν πρόβλημα όρασης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν αν επωφεληθούν από ένα πιο προσβάσιμο Instagram.

Πώς μπορείς να προσθέσεις μόνος σου εναλλακτικό κείμενο στο Instagram;

 1. Επιλέγεις την φωτογραφία που θέλεις να μοιραστείς στο Instagram (και πατάς “Επόμενο”).
 2. Επεξεργάζεσαι την φωτογραφία σου με τις ρυθμίσεις που διαθέτει το Instagram (και πατάς “Επόμενο”).
 3. Πριν ή αφού προσθέσεις τη λεζάντα που θέλεις επιλέγεις τις “Σύνθετες Ρυθμίσεις“, που βρίσκονται κάτω κάτω στο μενού.
 4. Στη συνέχεια, επιλέγεις το “Εναλλακτικό Κείμενο“.
 5. Εισάγεις την περιγραφή της εικόνας σου και κάνεις κλικ στην “Αποθήκευση“.
 6. Τέλος, κοινοποιείς την φωτογραφία σου.

Στην καρτέλα "Κοινοποίηση" επιλέγεις το "Σύνθετες Ρυθμίσεις" κάτω - κάτω στην καρτέλα.

Επιλέγεις το "Εναλλακτικό Κείμενο".

Εισάγεις την περιγραφή της φωτογραφίας σου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Δοκίμασε το! Παίξε με την περιγραφή των εικόνων!
 • Εξερεύνησε πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι τελικά να περιγράφεις μια εικόνα… Ειδικά όταν για εσένα κρύβει πολλά συναισθήματα και ακόμα περισσότερες ιστορίες.
 • Και αν θες θα βρεθούμε στο #GuessTheAltText #YesTheAltText #Career_Sign.

Το ποστ του Instagram το βρίσκετε κάνοντας κλικ εδώ.

 

Ο Russell με την τούρτα για τα 30χρόνια του στην εταιρεία McDonald's

Ο Russell O’Grady, 48 ετών, φόρεσε για πρώτη φορά τη στολή του εστιατορίου το 1986 όταν ήταν μόλις 18 ετών. Τώρα, 30 χρόνια αργότερα, είναι τοπικός ήρωας στο Northmead, στο δυτικό Σύδνεϋ.

Ο πατέρας του, Geoff, δήλωσε στην Daily Mail Australia ότι ο γιος του είχε γίνει «ο πιο γνωστός άνθρωπος στο Northmead» από την στιγμή που άρχισε να εργάζεται στα McDonald’s. «Οι άνθρωποι τον σταματούν στο δρόμο για να του σφίξουν το χέρι. Είναι πολύ στοργικός, αγαπητός και τον εκτιμούν βαθειά, σε τέτοιο βαθμό, που μερικές φορές είναι απίστευτο!».

Ο Geoff είναι εξαιρετικά περήφανος για τον γιο του, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε ότι η κοινότητα θα τον αγκαλιάσει με αυτόν τον τρόπο.

«Οι πελάτες του τον αγαπούν όπως τον αγαπάμε κι εμείς», είπε. «Η καριέρα του, του έχει δώσει μια διαφορετική άποψη για τη ζωή. Κάποιος του είπε “είσαι ανάπηρος; ” και η απάντησή του ήταν ότι “ήμουν ανάπηρος όταν ήμουν στο σχολείο, αλλά τώρα δουλεύω στο McDonald’s”. Επειδή άλλοι άνθρωποι που εργάζονται εκεί δεν έχουν αναπηρία, υποθέτει δεν έχει ούτε αυτός.».

Η καριέρα του Russell άρχισε με περιστασιακή εργασία, αλλά όταν αποδείχθηκε πόσο καλός εργαζόμενος είναι, ανέλαβε μόνιμη θέση πακετάροντας κουτιά φαγητού για πάρτι.

Δοκίμασε επίσης και τις άλλες θέσεις του εστιατορίου,  μέχρι και την κουζίνα!

Ο Geoff είπε ότι το προσωπικό του μαγαζιού τον αποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες και έκανε τη δουλειά του Russell πολύ πιο ευχάριστη από ό, τι πίστευε ότι ήταν εφικτό.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι απολύτως φανταστικοί, αν δεν ήταν η στάση τους, δεν θα εξακολουθούσε να εργάζεται», είπε.

Η βοηθός καταστήματος Katie Chlyder δήλωσε στην Daily Mail Australia ότι ο Russell έκανε το εστιατόριο ‘φωτεινότερο’.

«Νιώθεις ευτυχής που τον έχεις εδώ, είναι ωραίο να τον έχεις τριγύρω», είπε. «Είναι πολύ γλυκός, πάντα έρχεται σε μένα για να μου σφίξει το χέρι, να μου πει γεια και αντίο κάθε φορά, ένας πολύ γλυκός τζέντλεμαν δηλαδή».

Η κ. Chlyder είπε ότι η δουλειά του Russell ήταν να καθαρίζει τους δίσκους, να σκουπίζει το εστιατόριο και – την πιο αγαπημένη του δουλειά από όλες – να καλωσορίζει τους πελάτες.

Ανέφερε ότι ο Russell έχει τις ιδιορρυθμίες του, όπως όλοι οι άλλοι.

«Έχει πλάκα, περπατάει για την δουλειά και όταν τον ρωτάς τι μουσική ακούει πάντα απαντάει: Beatles, αγαπά πολύ τους Beatles και τους Abba.

Μετά από 30 χρόνια η ευτυχισμένη στάση του Russell έχει γίνει εμπορικό σήμα του τοπικού καταστήματος μετά το λογότυπο της χρυσής καμάρας του fast food.

Ο Russell είναι μόνο ένας από τις εκατοντάδες των ανθρώπων με αναπηρία και έχουν εκπαιδευτεί και τοποθετηθεί σε δουλειά μέσω του Jobsupport.

Ο βοηθός διευθυντή του Jobsupport, Kate O’Grady, δήλωσε ότι η δουλειά άλλαξε αξιοσημείωτα τη ζωή του Russell δίνοντας του πρόσβαση στην κοινότητα που διαφορετικά δεν θα είχε ποτέ.

«Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν μαζί του. Είναι πλέον πολύ γνωστός σε όλους. Κατέληξε να είναι τόσο δημοφιλής και απίστευτα κοινωνικός, έτσι δύσκολα μπορεί να περπατήσει στο δρόμο χωρίς κάποιος να τον σταματήσει για να συζητήσουν ή να τον κεράσει μία μπύρα».

 

Πηγή: Dailymail.com.uk