Στις 29 Νοεμβρίου 2023 ανακοινώθηκε ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές 2024 με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται:

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

1. Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι υποψήφιοι/ες που αδυνατούν να υποστούν
γραπτή εξέταση επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν.958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους
τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία,
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Για τις περιπτώσεις (i) έως και (iii), η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-
Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από απόφαση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. 

2. Επίσης προφορικά εξετάζονται οι υποψήφιοι/ες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και
κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν αξιολογική έκθεση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση κακοποίησης του/της υποψηφίου/ας λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ


Οι υποψήφιοι/ες στο φάσμα αυτισμού εξετάζονται:
i) γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης ή
ii) προφορικά.

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αξιολογική έκθεση/απόφαση από τα οικεία Κέντρα
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Φόντο: Ένας μαθητής σε αμαξίδιο στην αριστερή πλευρά της εικόνας, με πλάτη στην φωτογραφία και απέναντί του μια κυρία σημειώνει σε ένα έγγραφο. Ο χώρος που βρίσκονται είναι μια βιβλιοθήκη.
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΑ

Εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης έως τριάντα
λεπτά (30’), οι υποψήφιοι/ες που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε
ποσοστό 67% και άνω και όσοι/ες παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ και προβλήματα επιληψίας.

Ειδικότερα:

α)Για όσους/ες έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω καθώς και προβλήματα επιληψίας, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με την επιφύλαξη της ανωτέρω εντός του πλαισίου επισήμανσης. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται από τα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνοντας υπόψη τις γνωματεύσεις που χορηγούνται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α’) στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΚΕΔΑΣΥ με τα ΚΕΠΑ και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄).

β) Για όσους/ες παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και
διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην με αριθ.πρωτ.24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις συνοδευόμενη από την αξιολογική έκθεση των οικείων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ


Οι υποψήφιοι/ες που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά
αδύνατη τη χρήση τους για γραφή κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του άρθρου 13Α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση. 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

Ένα χέρι δίνει σε ένα άλλο ένα κλειδί. Career Sign careersign.gr

Γράφει ο Χαρίλαος – Χρήστος Μονοκρούσος

 

Τις προάλλες, βράδυ Παρασκευής, επέλεξα να δω την ταινία «The Company men». Η ταινία πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τρία στελέχη μια μεγάλης επιχείρησης, όταν ξαφνικά απολύονται από αυτήν, με αποτέλεσμα να αλλάζει η επαγγελματική, κοινωνική, αλλά και προσωπική τους ζωή.

Η σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Πλέον, κάνουμε λόγο για μια αγορά εργασίας με μεγαλύτερη ευελιξία σε όλους τους τομείς, η οποία, όπως είναι λογικό, φέρνει μεγαλύτερη αγωνία και για τον εργαζόμενο.

Σε αυτήν την πραγματικότητα, όπου η άποψη «ένα επάγγελμα για μια ζωή» μοιάζει να έχει εκλείψει, εκείνο που οφείλει κανείς να κάνει είναι το αυτονόητο. Μα φυσικά, να είναι προσαρμοστικός!

Πλέον, η επαγγελματική προσαρμοστικότητα είναι το ζητούμενο για τον εργαζόμενο. Τι σημαίνει όμως επαγγελματική προσαρμοστικότητα;

Επαγγελματική προσαρμοστικότητα σημαίνει κοιτάζω μπροστά. Για να είσαι επαγγελματικά προσαρμοστικός οφείλεις να θες και να μπορείς να ανταποκριθείς στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Για να είσαι επαγγελματικά προσαρμοστικός πρέπει να κοιτάζεις με αισιοδοξία το μέλλον, να μη διστάζεις να πάρεις την απόφαση, να διερευνάς συνεχώς τον κόσμο της εργασίας, να εμπιστεύεσαι τις δυνάμεις σου απέναντι στις επαγγελματικές προκλήσεις, αλλά και να είσαι «ανοιχτόμυαλος», ελέγχοντας όλες τις επιλογές, όσο άγνωστες κι αν σου φαίνονται.

Όσο πιο ενεργός είσαι στη σταδιοδρομία σου, τόσο πιο επαγγελματικά προσαρμοστικός γίνεσαι. Για να φτάσεις όμως εκεί, πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να έχεις κατανοήσει σε βάθος τον εαυτό σου.  

Η επιλογή σταδιοδρομίας είναι μια δυναμική διαδικασία που διαρκεί δια βίου και συνδέεται με το περιβάλλον στο οποίο το άτομο ζει και δραστηριοποιείται.

Το ζητούμενο, λοιπόν, σε έναν κόσμο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε, υιοθετώντας ενεργά το ρόλο του πρωταγωνιστή στη δική μας, προσωπική ιστορία.

Δίνοντας το δικό σου, μοναδικό νόημα στη σταδιοδρομία σου, χαράζοντας τον δικό σου δρόμο, γίνεσαι ο ενεργός πρωταγωνιστής της δικής σου ιστορίας. Έτσι, βρίσκεις αυτά που θα σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς και, τελικά, να επιτύχεις!

Η εργασία, πλέον, παίζει μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε απέναντι στις μεταβάσεις και τις αλλαγές.

Ας θυμόμαστε, λοιπόν, πως η επαγγελματική προσαρμοστικότητα είναι το κλειδί μέσα σ’ ένα ολοένα και πιο ρευστό περιβάλλον εργασίας. Και κάθε φορά που μπορεί να έχουμε αμφιβολία, ας φέρνουμε στον νου τη ρήση του Δαρβίνου:

«δεν είναι ο πιο δυνατός, ούτε ο πιο έξυπνος που θα επιβιώσει, παρά μονάχα αυτός που θα προσαρμοστεί καλύτερα στις αλλαγές».

 

Στην Career Sign προσφέρουμε συνολική υποστήριξη στην επαγγελματική σου ανάπτυξη. Με γνώμονα τον άνθρωπο και ζητούμενο την προσωπική του ανάπτυξη προσφέρουμε συμβουλευτική σταδιοδρομίας χωρίς όρια και περιορισμούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 211 4116300 και στο email info@careersign.gr

Ένας άνθρωπος με άσπρη μπλούζα και που κρατά σπρέι στα χέρια και πίσω του υπάρχουν γκράφιτι

Γράφει η Νυφλή Ελευθερία

 

Είσαι έφηβος, δεν είσαι πια παιδί και τρέχεις προς την ενηλικίωση! Προσπαθείς, ψάχνεσαι να διαμορφώσεις την δική σου μοναδική ταυτότητα και όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις έρχεσαι αντιμέτωπος με διάφορες κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβεις. Μια από τις πιο κρίσιμες είναι αυτή του επαγγέλματος.

Τι θέλω να γίνω όταν θα μεγαλώσω; …Ε το «θα μεγαλώσω» είναι πια κοντά.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σκέφτεσαι τι σου αρέσει, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, τα χόμπι σου, επηρεάζεσαι από το περιβάλλον σου και έχοντας όλα αυτά μέσα στο μυαλό σου προσπαθείς να επιλέξεις και να θέσεις τους στόχους σου.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό;

Η επιλογή καριέρας δεν είναι απλά η επιλογή ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, αλλά η βάση για το επαγγελματικό σου μέλλον. Επικεντρώσου στο γεγονός ότι με αυτή την επιλογή θα χρειαστεί να συνδυάσεις τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους σου, γιατί πολύ απλά θα αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας και ολοκλήρωσης της επαγγελματικής σου προσωπικότητας στο μέλλον. Η επαγγελματική πορεία που θα ακολουθήσεις, θέλεις να σε ικανοποιεί, να σε ευχαριστεί, να σε κάνει χαρούμενο.

Ναι αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα αν επιλέξεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει!

Όταν βρεις τι σου αρέσει και επιλέξεις συνειδήτα, τότε θα θέσεις σαφείς στόχους και θα εργαστείς σκληρά για να τους πετύχεις! Οι αποφάσεις σταδιοδρομίας, όταν λαμβάνονται νωρίς, παρέχουν μια αίσθηση κατεύθυνσης και θα σε βοηθήσουν να προσαρμόσεις την εκπαίδευση και τις εμπειρίες σου ώστε να ταιριάζουν με την επιλεγμένη πορεία. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο, χρήμα και προσπάθεια σε βάθος χρόνου.

Οι δικοί σου πάλι αναρωτιούνται: Τελικά ποιοι επηρεάζουν τους εφήβους;

Καταλαβαίνεις ότι δέχεσαι ένα «τσουνάμι» επιρροών, όταν σκέφτεσαι τι επιλογές σταδιοδρομίας μπορείς να κάνεις. Γονείς, φίλοι, δάσκαλοι, κοινωνικές προσδοκίες και φυσικά μην παραλείψουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι και όλα σε βομβαρδίζουν με πληροφορίες. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό να εξερευνήσεις ποια είναι τα δικά σου ενδιαφέροντα και αξίες. Λαμβάνοντας σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη, σε συνδυασμό με ατομική εξερεύνηση, τότε ναι θα οδηγηθείς σε σωστή επιλογή.

Η προσωπική ανάπτυξη είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις επαγγελματικές σου επιλογές!

Όταν φωτίσεις τα δυνατά σου σημεία, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τότε θα είσαι έτοιμος να αποφασίσεις για το επαγγελματικό σου μέλλον. Να θυμάσαι ότι εάν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα έχεις την αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να τα καταφέρεις και οι επιλογές σου θα έχουν ισχυρότερη δυναμική καθώς θα καθρεφτίζουν τον αληθινό σου εαυτό.

Οι αποφάσεις για τη σταδιοδρομία είναι ένα ταξίδι που απαιτεί αυτογνωσία, εξερεύνηση και συνεχή μάθηση, για αυτό προσέγγισε το με περιέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή δέσμευση!

«Η δύναμη του να επιλέγεις την κατεύθυνση της ζωής σου, σου επιτρέπει να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, να αλλάζει το μέλλον σου και να επηρεάζεις δυναμικά την υπόλοιπη δημιουργία». Stephen R. Covey (1932-2012)

 Αν όλα αυτά σου φάνηκαν ενδιαφέροντα και δεν ξέρεις από που να ξεκινήσεις, η Career Sign είναι το σημάδι που περίμενες!
Επικοινώνησε μαζί μας τηλεφωνικά ή και μέσω email!

✉️ info@careersign.gr
☏ 21 1411 6300
🌐 www.careersign.gr

Προσεγγίζοντας τους συνανθρώπους χωρίς ετικέτες. Χρυσάνθη Γεωργαντά. Career Sign

Ξεκινώντας τη βόλτα σου ή τη μετακίνησή σου, συναντάς στον διάβα σου αρκετούς ανθρώπους. Κάποιους τους κοιτάς, σε κάποιους χαμογελάς, άλλους τους αγνοείς και συνεχίζεις την πορεία σου σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αλήθεια, αναρωτήθηκες για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τόσες λέξεις για τον άνθρωπο; «Άνθρωπος», «άτομο», «πρόσωπο», «πολίτης» κ.ο.κ. Έχει διαφορά άραγε;

Φυσικά και έχει. Ας θυμηθούμε πως το «άτομο» οριζόταν, στη χημεία για παράδειγμα, ως η μικρότερη ποσότητα που διατηρεί τις ιδιότητες του στοιχείου αλλά δεν επιδέχεται τομής. Αντίθετα, όταν ακούς τη λέξη «πρόσωπο», ήδη αρχίζεις να φαντάζεσαι και να δίνεις μορφή στον άνθρωπο που αναφέρεσαι. Δεν είναι θέμα πολιτικά ορθού ετούτη η ανάλυση, όσο μια πιο αφηγηματική προσέγγιση των λέξεων που επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και των ιστοριών που κρύβουν μέσα τους. Να θυμηθούμε πως ακούμε συχνά για «άτομα με αναπηρία», «άτομα με σύνδρομο» τάδε, ενώ πολύ πιο σπάνια μιλάμε για ανθρώπους και πρόσωπα. Άνθρωποι όμως που ζουν ανάμεσά μας είναι όλοι.

Οι «απαρατήρητοι ήσυχοι» μαθητές είναι εξίσου σημαντικοί με τους «ζωηρούς» και «άτακτους», μάλιστα ίσως χρειάζονται περισσότερη προσοχή από μια επιφανειακή ματιά. Άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν του κλασικού προτύπου μπορεί να βρίσκονται δίπλα σου την ώρα που διαβάζεις αυτό το κείμενο. Γυναίκες που επιλέγουν την επαγγελματική ανάπτυξη, και όχι την οικογενειακή στοργή που για χρόνια έπρεπε να ακολουθούν, πιθανόν είναι συνεργάτες σου. Άνθρωποι που καθημερινά έρχονται σε σύγκρουση με τους πολλούς για τα αυτονόητα και χρειάζεται να διεκδικήσουν κάτι που θεωρητικά είναι δικαίωμά τους.

Υπάρχουν γύρω μας κάποιοι «ορατοί» και περισσότεροι «αόρατοι» άνθρωποι της διπλανής πόρτας, διαφορετικοί από τους πολλούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους ανθρώπους με αναπηρία. Αν και 3 στους 10 φαίνεται να έχουν κάποιας μορφής αναπηρία ή σοβαρή πάθηση, λίγοι από εσάς μπορούν να επαληθεύσουν το ποσοστό μετρώντας τους γνωστούς τους. Το ποσοστό δεν είναι λάθος, η κουλτούρα μας ίσως είναι λίγο. Με υποδομές παραμελημένες ή καλυμμένες με καρέκλες από καφετέριες, αλλά κυρίως με ανθρώπους με προκαταλήψεις, η κυκλοφορία στην πόλη, αν είσαι λίγο διαφορετικός από τον μέσο όρο, μοιάζει σχεδόν πρόκληση.

Αν βγάζαμε όμως τις ετικέτες και επικοινωνούσαμε δειλά δειλά με τους διπλανούς μας, ίσως τότε να ξεκινούσε κάτι υπέροχο… Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί. Γιατί όλοι μας είμαστε μοναδικοί.  Ίδιοι και διαφορετικοί την ίδια ακριβώς στιγμή. Και μόλις αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τα στοιχεία που μας συνδέουν και εκείνα που μας καθιστούν μοναδικούς, τότε έχουμε αρχίσει να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας είναι οι άνθρωποι που ζουν μέσα μας. Είμαστε εμείς.

Χρυσάνθη Γεωργαντά
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc., συνιδρύτρια της ΑΜΚΕ «Career Sign»

Πρώτη Δημοσίευση: stentoras.gr