Υποβολή Δικαιολογητικών. Πανελλήνιες 2019

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που γνωστοποίησε, ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες (μαθητές/τριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους) των γενικών λυκείων για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων και ειδικών μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων αναπηρίας ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις γνωματεύσεις με αίτηση-δήλωση από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Α. Περιπτώσεις που απαιτούνται γνωματεύσεις για προφορική εξέταση
1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους. Η γνωμάτευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα:
– Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ),
– Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,
– Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ) ή
– στα ΚΕΔΔΥ.
2. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας).
Οι μαθητές/τριες υποβάλουν γνωμάτευση, ότι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση χορηγείται από όλα τα προαναφερθέντα κέντρα. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές (περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας), ή βεβαίωση από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων (περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς).
3. Φάσμα του αυτισμού
Οι μαθητές/τριες στο φάσμα του αυτισμού έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά. Η γνωμάτευση χορηγείται και σε αυτήν την περίπτωση από τα ίδια κέντρα, τα οποία αποφασίζουν για τον τρόπο εξέτασης. Εφόσον εισηγηθούν τον προφορικό τρόπο εξέτασης οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται μόνο προφορικά.
4. Αναπηρίες μόνιμες ή προσωρινές
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά. Συγκεκριμένα, υποψήφιοι:
1) με τύφλωση, σύμφωνα με το Ν.958/1979, οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες.
2) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
3) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
4) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
Για τις περιπτώσεις 1, 2, 3 απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ.
Για τη περίπτωση 4 οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
– Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
– νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή
– Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή
– Δημόσιο Κέντρο Υγείας της περιοχή, από την οποία προκύπτει η αδυναμία να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση.
Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

Β. Περιπτώσεις που απαιτούνται γνωματεύσεις για γραπτή εξέταση
Οι υποψήφιοι/ες με:
1. σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω
-Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ,
2. προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό)
-Γνωμάτευση από τα ΚΕΣΥ,
3. προβλήματα επιληψίας
– Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ,
4. στο φάσμα του αυτισμού, για τους οποίους τα ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ κέντρα και τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων εισηγήθηκαν γραπτό τρόπο εξέτασης.

Γ. Διευκρινήσεις

  •  Τα ΚΕΣΥ προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.
  • Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης-γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο/α μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική.
  •  Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ ισχύει ότι «όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για οποιοδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ».
  • Οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της ΔΕΔΑ, μπορούν να υποβάλλονται στα Λύκεια μέχρι τέλος Απριλίου 2019.
  •  Οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση από ΚΕΠΑ και έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011 από τις Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε σημείο ΚΕΠΑ.
  •  Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ΔΕΝ υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Καλή επιτυχία!!

Αρθρογράφος: