Ανακοινώθηκαν με Υπουργική απόφαση (Φ.251/139828/A5/06-12-2023), σε αναλυτικό πίνακα οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Διαβάστε το Φ.Ε.Κ εδώ

Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε); 

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) αντιπροσωπεύει το ελάχιστο απαιτούμενο σύνολο μορίων για την εισαγωγή υποψηφίων αποφοίτων Λυκείων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ελλάδας, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πρωτοβουλία για τη θέσπιση της ΕΒΕ προήλθε από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, τον Ιανουάριο του 2021, και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2021. Ο σκοπός της ΕΒΕ είναι να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι που εισέρχονται στα πανεπιστήμια έχουν επαρκείς επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Κάθε πανεπιστήμιο καθορίζει τη δική του βάση εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές του και τη ζήτηση. Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να τροποποιεί την ΕΒΕ με έναν συντελεστή (ποσοστό), δηλαδή ένα ποσοστό που επηρεάζει την ελάχιστη βάση εισαγωγής για κάθε πανεπιστήμιο. Αυτό επιτρέπει στο υπουργείο να προσαρμόζει τα κριτήρια εισαγωγής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις δυνατότητες των διάφορων ιδρυμάτων.